free hit counters

Guru Parampara SRS Mutt

Names of Pontiffs and Brindavana

 • Sri Hamsanamaka Paramatma                                   ಶ್ರೀ ಹ೦ಸನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ
 • Sri Chaturmukha Brahma
 • Sri Sanaka Teertharu
 • Sri Sanandana Teertharu
 • Sri Sanatkumara Teertharu
 • Sri Sanatana Teertharu
 • Sri Doorvasa Teertharu
 • Sri Jnananidhi Teertharu
 • Sri Garuda vahana Teertharu
 • Sri Kaivalya Teertharu
 • Sri Jnanesha Teertharu
 • Sri ParaTeertharu
 • Sri Satyaprajna Teertharu
 • Sri Prajna Teertharu.
 • Sri Achyutaprekshacaryaru.
 • Sri Madhwacharyaru
 • Sri Padmanabha Teertharu
 • Sri Narahari Teertharu
 • Sri Madhava Teertharu
 • Sri Akshobhya Teertharu
 • Sri Jayateertharu
 • Sri Vidyadhiraja Teertharu
 • Sri Kaveendra Teertharu
 • Sri Vaageesha Teertharu
 • Sri Ramachandra Teertharu
 • Sri Vibudhendra Teertharu
 • Sri Jitamitra Teertharu
 • Sri Raghunandana Teertharu
 • Sri Surendra Teertharu
 • Sri Vijayeendra Teertharu
 • Sri Sudheendra Teertharu
 • Sri Raghavendra Teertharu
 • Sri Yogeendra Teertharu
 • Sri Sooreendra Teertharu
 • Sri Sumateendra Teertharu
 • Sri Upendra Teeertharu
 • Sri Vadeendra Teertharu
 • Sri Vasudhendra Teertharu
 • Sri Varadendra Teertharu
 • Sri Dheerendra Teertharu
 • Sri Bhuvanendra Teertharu
 • Sri Subodhendra Teertharu
 • Sri Sujanendra Teertaru
 • Sri Sujnanendra Teertharu
 • Sri Sudharmendra Teertharu
 • Sri Sugunendra Teertharu
 • Sri Suprajnendra Teertharu
 • Sri Sukrutheendra Teertharu
 • Sri Susheelendra Teertharu
 • Sri Suvrateendra Teertharu
 • Sri Suyameendra Teertharu
 • Sri Sujayeendra Teertharu
 • Sri Sushameendra Teertharu
 • Sri Suyateendra Teertharu
 • Sri Subudhendra Teertharu – Present Pontiff